ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน


            โรงเรียนวัดป่าเลไลยก์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2473  ที่ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี  หลวงศรีราษฎร์ศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด โดยอาศัยศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เรียน โรงเรียนดำรงอยู่ด้วยเงินช่วยประถมศึกษา และเงินงบประมาณแผ่นดิน จัดการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–4

             การเปลี่ยนแปลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2481 พระครูโพธาภิรัติ(โต๊ะ)  อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์ วรวิหาร ได้ปลูกสร้างอาคารเรียนถาวรเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง แบบ ป.1 ขนาด 3 ห้องเรียน มีมุขยื่นกลาง โดยใช้เงินส่วนตัวของเจ้าอาวาส(พระครูรักขิตวันมุนี)  สิ้นเงินค่าก่อสร้างห้าพันบาทเศษ และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นชื่อ “โรงเรียนโพธิรักขิตวิทยาคาร”  และต่อมาในเมื่อวันที่  24  มิถุนายน  พ.ศ. 2482
พ.ศ. 2495  เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนวัดป่าเลไลยก์ (โพธิรักขิตวิทยาคาร)”

             ต่อในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2503 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น ชื่อ “โรงเรียนวัดป่าเลไลยก์และเมื่อโรงเรียนได้รับการจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียนในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2543 เป็น “โรงเรียนอนุบาล
วัดป่าเลไลยก์”


             โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ บริเวณโรงเรียนมีพื้นที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ดินของวัดที่มีพื้นที่จำนวน 25 ไร่ ส่วนพื้นที่ของโรงเรียนมีจำนวน 4 ไร่ 48 ตารางวา เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง ตั้งอยู่บริเวณเดียวกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 การติดต่อระหว่างโรงเรียนกับสถานที่ราชการต่าง ๆ สามารถเดินทางได้สะดวก ประกอบกับมีรถรับจ้างอยู่ใกล้บริเวณโรงเรียน อาณาเขตของโรงเรียน ทิศเหนือซึ่งเป็นด้านหน้าของโรงเรียนติดกับถนนมาลัยแมน ทิศใต้และทิศตะวันออกติดกับบ้านเรือนประชาชนและทิศตะวันตกติดกับวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องจากวัดเป็นสถานที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโต ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของ ชาวจังหวัดสุพรรณบุรีและประชาชนทั่วไป

             ระเบียบของโรงเรียนโรงเรียนได้จัดระเบียบข้อบังคับไว้ประจำโรงเรียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความประพฤติเรียบร้อย มีการศึกษาเล่าเรียนที่ดี ได้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติบ้านเมืองในอนาคตต่อไป ตามนโยบายของรัฐบาล ทางโรงเรียนได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบต่างๆให้เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับกาลสมัยอยู่เสมอ

             ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์เปิดให้บริการนักเรียนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ปัจจัยการจัดการศึกษา

             ด้านอาคารสถานที่โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ มีอาคารเรียนแบบ สปช.2/28 ขนาด 3 ชั้น 12 ห้องเรียนจำนวน 3 หลังใช้เป็นห้องเรียน 20 ห้อง ใช้เป็นห้องพิเศษ 16 ห้อง ประกอบด้วย ห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี ห้องวิชาการ ห้องสื่อและนวัตกรรม ห้องประชุม ซึ่งทั้งห้องเรียนและห้องพิเศษสามารถใช้จัดกิจกรรมบริการนักเรียนได้

             ด้านวิชาการโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ เน้นปฏิรูประบบการเรียนการสอนให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนที่สมดุลในทุกด้านตามจุดประสงค์ของหลักสูตรแต่ละช่วงชั้นสนับสนุนและตอบสนองความต้องการของชุมชนและผู้เรียน โดยจัดหลักสูตรสาระเพิ่มเติม และจัดชุมนุม การเรียนรู้อย่างหลากหลาย ทั้งด้านวิชาการและด้านอาชีพ รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาได้ มีการพัฒนาตนเองจนสามารถมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนดำเนินงานจัดการศึกษาของโรงเรียน

             ด้านบุคลากร โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็น ผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน พัฒนาให้มีจิตสำนึก อุดมการณ์และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการปฏิบัติงาน ใฝ่รู้ สามารถพัฒนาตนเองและวิชาชีพให้ก้าวทัน ความเปลี่ยนแปลงของสังคม อุทิศตนในการปฏิบัติงาน มุ่งให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพและพัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพได้

              ด้านงบประมาณโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก ทางราชการในส่วนหนึ่งเพื่อนำมาใช้ปรับปรุงโรงเรียนให้มีสภาพแวดล้อมที่สวยงามร่มรื่น สะอาด เป็นระเบียบอีกส่วนหนึ่งได้มาจากการจัดหางบประมาณภายนอก เพื่อส่งเสริมปัจจัยที่จำเป็นการศึกษา ให้ มีความพร้อมได้แก่ ทุนการศึกษา อาหารกลางวัน เครื่องเขียน แบบเรียน เครื่องแบบนักเรียน ให้ได้มากที่สุด