พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาบุคลากรเป็นครูมืออาชีพเพื่อการจัดศึกษาให้มีคุณภาพ สู่สากลโดยเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
2. สนับสนุนส่งเสริม การตำเนินการจัดการศึกษาตามหลักสูตร ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสืบสาน
ความเป็นไทย
3. พัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพโดยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4. ประเมินผลเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา นิเทศและประเมินผลอย่างเป็นระบบ
5. ส่งเสริม สนับสนุนจัดการศึกษา แบบมีส่วนร่วมและการกระจายอำนาจ

เป้าหมายผลผลิตหลัก

ผลผลิตหลัก

ตังชี้วัดความสำเร็จ

ผลผลิตที่ 1

การจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา

ด้านปริมาณ

จำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษาในเขตบริการได้เข้าเรียนครบร้อยละ 100

ด้านคุณภาพ

นักเรียนที่จบชั้นก่อนประถมศึกษา มีความพร้อมที่จะเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 100

ผลผลิตที่ 2

การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา

ด้านปริมาณ

นักเรียนในเกณฑ์การศึกษาในเขตบริการ

เกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนร้อยละ 100

ด้านคุณภาพ

นักเรียนที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน

ร้อยละ80 ของนักเรียนทั้งหมด

ด้านเวลา

นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ภายใน 6 ปี ร้อยละ 80

ด้านต้นทุน

ค่าใช้จ่ายในการจัดกรศึกษาต่อนักเรียน 1 คน = 1,900 บาท/ปี