ข่าวประชาสัมพันธ์
รับเงิน และ จำหน่ายเสื้อผ้า - อุปกรณ์การเรียน (อ่าน 100) 02 เม.ย. 66
กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือท่าเสด็จ ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ (อ่าน 125) 09 มี.ค. 66
วันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ นำโดย ดร.ฤทัยวรรณ หาญกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน จัดกิจกรรมค่ายลูกเสืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Day Camp นักเรียนชั้น ป.๑-๔ (อ่าน 121) 09 มี.ค. 66
วันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันพระ (ขึ้น ๘ ค่ำเดือน ๔) เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามให (อ่าน 118) 09 มี.ค. 66
วันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รับรายงานตัวนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมพระธรรมมหาวีรานุวัตร (อ่าน 129) 09 มี.ค. 66
วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาล คาราวานแรลลี่ ฉลาดด้วยรักจากครอบครัว ระดับชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 104) 09 มี.ค. 66
วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ครูกัญญรัตน์ แสนชา และตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่ประเภททีม ๕ คน ประจำปี ๒๕๖๖ (อ่าน 76) 09 มี.ค. 66
วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ มอบหมายให้ นายจำลอง บุญเรืองโรจน์ และคณะศึกษานิเทศก์ ไ ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ นักเรียนและคณะกรรมการในการประเมินความสามารถด้าน (อ่าน 73) 09 มี.ค. 66
วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กิจกรรมให้ความรู้การจัดการขยะในสถานศึกษา ให้กับนักเรียนเพื่อเป็นการสร้างความรู้และความเข้าใจถึงความสำคัญในการคัดแยกขยะ ทั้งนี้ยังได้ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (อ่าน 99) 09 มี.ค. 66
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คณะอาจารย์ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในโครงการจัดสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตครุศาสตร์ (อ่าน 77) 09 มี.ค. 66
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กิจกรรมลูกเสือร่วมใจอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ชุมชนบริเวณวัดป่าเลไลยก์ บริเวณด้านหลังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ (อ่าน 73) 09 มี.ค. 66
วันอังคารที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กิจกรรมการอบรมการจัดการขยะในสถานศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจให้แก่คณะครูและบุคลากรในการจัดการขยะภายในโรงเรียนอย่างถูกวิธี อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ หลักกา (อ่าน 84) 09 มี.ค. 66
วันจันทร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันพระ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามให้กับนักเรียน ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร (อ่าน 76) 09 มี.ค. 66
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โรงเรียนเข้าร่วมรับเกียรติบัตรรับรองมาตรฐาน “โรงอาหารในสถานศึกษา” และป้ายรับรองมาตรฐาน “ส้วมสาธารณะ (HAS)” ในสถานศึกษา ในงานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณบุรี ครั้ง (อ่าน 79) 09 มี.ค. 66
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดร.ฤทัยวรรณ หาญกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติและระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๗๐ (อ่าน 125) 12 ก.พ. 66
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning “การแสดงบทบาทสมมติประกอบการเล่านิทาน” (อ่าน 114) 12 ก.พ. 66
กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ชุมชนในบริเวณวัดป่าเลไลยก์ เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งยังปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ และเป็นพลเมืองดีของชาติ (อ่าน 129) 12 ก.พ. 66
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดร.ฤทัยวรรณ หาญกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้คณะครูนำนักเรียนชั้น ป. ๔-๕ ร่วมกิจกรรมกับบริษัทฟริตซีพลัส แจกผลิตภันฑ์และชุดฝึกทักษะศิลปะให้กับนักเรียนเพื่อนำไปฝึกเสริมทักษะการวาด (อ่าน 135) 12 ก.พ. 66
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดร.ฤทัยวรรณ หาญกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ ได้ดำเนินการเข้าตรวจเยี่ยม นิเทศ การจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET, NT, RT) (อ่าน 125) 12 ก.พ. 66
โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ จำนวน ๖ รายการ (อ่าน 121) 01 ก.พ. 66
วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ ดร.ฤทัยวรรณ หาญกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และบุคลากรในโรงเรียน ร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาดบริเวณถนนและหน้าอาคารเรียน (อ่าน 113) 01 ก.พ. 66
วันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ นำโดย ดร.ฤทัยวรรณ หาญกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู ได้เข้าร่วมกิจกรรม การอบรม “หลักสูตรบุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน (อ่าน 188) 01 ก.พ. 66
วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ คุณครูศรีอัมพร ประทุมนันท์ คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นวิทยากรอบรมนักเรียนชั้น ม.๑ โรงเรียนสวนแตงวิทยา ในหัวข้อภาษาไทยหรรษา พัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (อ่าน 121) 01 ก.พ. 66
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ โครงการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E) ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 135) 20 ม.ค. 66
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ ดร.ฤทัยวรรณ หาญกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมพิธีบวงสรวงถวายราชสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖ (อ่าน 125) 20 ม.ค. 66
วันอังคารที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินคุณภาพผู้เรียน (Pre-NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีรที่ ๓ ตามนโยบายยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน เพื่อนำผล (อ่าน 121) 20 ม.ค. 66
วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ นำโดย ดร.ฤทัยวรรณ หาญกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ได้เข้าร่วมกิจกรรม “วันครู ครั้งที่ ๖๗ พ.ศ.๒๕๖๖” โดยมีกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง (อ่าน 120) 20 ม.ค. 66
วันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๖ และงานกีฬาสี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อให้นักเรียนได้มีความสนุกสนานและสามัคคี (อ่าน 130) 20 ม.ค. 66
นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการประกวดวาดภาพ หัวข้อ”ตลาดเก่าศรีประจันต์บ้านเจ้าคุณ” ประจำปี ๒๕๖๖ ฌ ชาติภูมสถาน “ป.อ.ปยุตฺโต” อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการประกวดทั้งสองได้รับรางวัลยอดเยี่ยม (อ่าน 108) 20 ม.ค. 66
วันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ นำโดย ดร.ฤทัยวรรณ หาญกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ดำเนินการเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของผู้เรียน Pre RT (อ่าน 109) 20 ม.ค. 66
วันศุกร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ นำโดย ดร.ฤทัยวรรณ หาญกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนระดับชั้นอนุบาล, ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ - ๕ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม (อ่าน 108) 20 ม.ค. 66
ดร.ฤทัยวรรณ หาญกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากการโหวต ๓๖๐ องศา รางวัล SPB1 AWARDS ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี (อ่าน 148) 07 ม.ค. 66
พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินีพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพลานามัยแข็งแรง โดยเร็วไว ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดป (อ่าน 136) 07 ม.ค. 66
กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ ส่งความสุขให้นักเรียน โดยมีการจัดเมนูอาหารพิเศษให้กับเด็กๆ เป็นการฉลองส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ณ โรงอาหาร โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ (อ่าน 134) 07 ม.ค. 66
กิจกรรมวันคริสต์มาส ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมวิชาการ ได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียม ประเพณีของชาวต่างชาติ (อ่าน 135) 07 ม.ค. 66
วันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ดร.ฤทัยวรรณ หาญกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน กิจกรรมด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน (อ่าน 139) 07 ม.ค. 66
วันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ นำโดย ดร.ฤทัยวรรณ หาญกล้่า ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ดำเนินการคัดกรองความสามารถในการอ่านการเขียนประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 122) 07 ม.ค. 66
วันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ นำโดย ดร.ฤทัยวรรณ หาญกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนได้เข้าร่วมการอบรมวินัยจราจรเบื้องต้น ในกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย (อ่าน 124) 07 ม.ค. 66
วันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ นำโดย ดร.ฤทัยวรรณ หาญกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนได้เข้าร่วมการอบรมปฐมพยาบาล CPR ในกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย (อ่าน 120) 07 ม.ค. 66
วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ นำโดย ดร.ฤทัยวรรณ หาญกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ได้เข้าร่วมการอบรมการป้องกันอัคคีภัยในกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย (อ่าน 119) 07 ม.ค. 66
วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ดร.ฤทัยวรรณ หาญกล้า ผู้อำนวยการโรเรียน พร้อมด้วยคณะครูและตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษา จากบริษัท ปตท.น้ำมันและค้าปลีกจำกัด (มหาชน) โดยมีนักเรียนเข้าร่วมรับทุนการศึก (อ่าน 138) 07 ม.ค. 66
ตัวแทนจากระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ โดยได้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด ๑๔ รายการ ซึ่งผลการแข่งขันมีดังนี้ เหรียญทอง ชนะเลิศ ๖ รายการ เหรียญทอง ๗ รายการ และเหรียญเงิน ๑ (อ่าน 108) 07 ม.ค. 66
วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ นำโดย ดร.ฤทัยวรรณ หาญกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้ (อ่าน 148) 24 ธ.ค. 65
วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ดร.ฤทัยวรรณ หาญกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ พร้อมด้วยคณะครูและตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่าย ”ผู้นำเยาวชน” โครงการโรงเรียน (อ่าน 144) 24 ธ.ค. 65
วันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาาคม ๒๕๖๕ ดร.ฤทัยวรรณ หาญกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ พร้อมด้วย คณะครู เข้าร่วมบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงานส่งเสริม ป้องกัน และเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต (อ่าน 141) 24 ธ.ค. 65
ประชุมเกี่ยวกับสุขภาพจิตในโรงเรียนร่วมกับคณะแพทย์ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช โดยมี นายจำลอง บุญเรืองโรจน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ เป็นประธานการประชุม (อ่าน 142) 24 ธ.ค. 65
ดร.ฤทัยวรรณ หาญกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และ ป. ๓ - ๔ ดำเนินการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันพระเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามให้กับนักเรียน ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร (อ่าน 159) 24 ธ.ค. 65
วันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ดร.ฤทัยวรรณ หาญกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรม 5ส (Big cleaning day) (อ่าน 117) 24 ธ.ค. 65
วันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ดร.ฤทัยวรรณ หาญกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ นายสวง รักพงษ์ และนายประเสริฐ ขุมทอง ประเมินผลงานทางวิชาการครั้งที่ ๑ ให้แก่ว่าที่ร้อยตรีฐิติกร แซ่จาง ครูผู้ช่วย (อ่าน 119) 24 ธ.ค. 65
ศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ นำโดย ดร.ฤทัยวรรณ หาญกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ร่วมพิธีวางพวงมาลาในวาระงานเกียรติยศครบรอบ ๑๒๔ ปี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย (อ่าน 168) 11 ธ.ค. 65