คณะผู้บริหาร

นางสาวอารีย์ บัญญัติ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวอรุณ เรือนรอบ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา