ปฐมวัย

นางสาวสุทธิวรรณ ควรประดิษฐ์
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวสุธินี พันธ์แตง
ครู คศ.1

นางสาวพลอยไพลิน ตรีกัมลาศ
ครูผู้ช่วย