กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางศรีอัมพร ประทุมนันท์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางกัญฐนา เดือนขึ้น
ครู คศ.3

นางสาวศิวพร เขียวอรุณ
ครู คศ.1