กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางศรีอัมพร ประทุมนันท์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางมัลลิกา สวนดอกไม้
ครู คศ.3

นางสายพิมพ์ จินดาไทย
ครู คศ.3

นางกัญฐนา เดือนขึ้น
ครู คศ.3