กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวประไพพรรณ จันทร์แสง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายปรารมณ์ รอดมาลี
ครู คศ.3

นางนิต สุขขำ
ครู คศ.3