ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวประไพพรรณ จันทร์แสง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายปรารมณ์ รอดมาลี
ครู คศ.3

นางนิต สุขขำ
ครู คศ.3