กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวประไพพรรณ จันทร์แสง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางนิต สุขขำ
ครู คศ.3

ว่าที่ ร.ต. ฐิติกร แซ่จาง
ครูผู้ช่วย

นางสาวจรัสศรี นามเสนาะ
ครู คศ.1