กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวกัญญรัตน์ แสนชา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางลาวรรณ สกุลกรุณาอารีย์
ครู คศ.4

นางเพ็ญนภา ดาบสมุทร
ครู คศ.3