ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวกัญญรัตน์ แสนชา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางลาวรรณ สกุลกรุณาอารีย์
ครู คศ.4

นางเพ็ญนภา ดาบสมุทร
ครู คศ.3