กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวกัญญรัตน์ แสนชา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ