ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสวง รักพงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ