ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางศรีโสภา ยุทธสูงเนิน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวสุรียื ดาวอุดม
ครู คศ.2