กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางศรีโสภา ยุทธสูงเนิน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวสุรียื ดาวอุดม
ครู คศ.2