ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางเพ็ญพัฒน์ เลาหพันธ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวบุญเหลือ รอดเชียงล้ำ
ครูผู้ช่วย

นางสาวจันทิมา เมืองจินดา
ครูผู้ช่วย