กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางเพ็ญพัฒน์ เลาหพันธ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวจันทิมา เมืองจินดา
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวบุญเหลือ รอดเชียงล้ำ
ครูผู้ช่วย