กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวปวีณา เอกฤทธิ์วรกุล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุธีกานต์ ศรีเพชร
ครูผู้ช่วย

นายเอกชัย ใจสะอาด
ครูผู้ช่วย