ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปวีณา เอกฤทธิ์วรกุล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุธีกานต์ ศรีเพชร
ครูผู้ช่วย

นายเอกชัย ใจสะอาด
ครูผู้ช่วย

Mrs.Christy Bacac Yamba
ครูต่างชาติ