คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางลำดวน ไกรคุณาศัย
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : ข้าราชการบำนาญ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูโสภณวีรานุวัตร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ตัวแทนสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายบัณฑิต ศิลอุตตะมะบูชา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : ข้าราชการบำนาญ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิมลศรี ธรรมสามิสรณ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : ข้าราชการบำนาญ
ชื่อ-นามสกุล : นายเชาวลิต ทวีไทย
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : นักธุรกิจ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเกียรติ เรืองวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : ค้าขาย
ชื่อ-นามสกุล : นายสุดยอด คำดี
ตำแหน่ง : ผู้แทนศาสนา
ผู้แทนจาก : ค้าขาย
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวลัดดา วรสุวรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : ข้าราชการบำนาญ
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญ กิจไพบูลย์พาณิช
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางกนกวรรณ สุนทรวิภาต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายสถาพร ชุ่มใจ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : นักธุรกิจ
ชื่อ-นามสกุล : ด.ต.นครินทร์ คชชะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ ขุมทอง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : ข้าราชการบำนาญ
ชื่อ-นามสกุล : นายสวง รักพงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : สถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอารีย์ บัญญัติ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : สถานศึกษา