ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางลำดวน ไกรคุณาศัย
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ข้าราชการบำนาญ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูโสภณวีรานุวัตร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ตัวแทนสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายบัณฑิต ศิลอุตตะมะบูชา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ข้าราชการบำนาญ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิมลศรี ธรรมสามิสรณ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ข้าราชการบำนาญ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเชาวลิต ทวีไทย
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : นักธุรกิจ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเกียรติ เรืองวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ค้าขาย
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุดยอด คำดี
ตำแหน่ง : ผู้แทนศาสนา
ตัวแทนจาก : ค้าขาย
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวลัดดา วรสุวรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ข้าราชการบำนาญ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญ กิจไพบูลย์พาณิช
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางกนกวรรณ สุนทรวิภาต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสถาพร ชุ่มใจ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : นักธุรกิจ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : ด.ต.นครินทร์ คชชะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ ขุมทอง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ข้าราชการบำนาญ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสวง รักพงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : สถานศึกษา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอารีย์ บัญญัติ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : สถานศึกษา
เบอร์โทร :