วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
                 "โรงเรียนอนุบาลป่าเลไลยก์ เป็นโรงเรียนคุณธรรมนำความรู้ เพื่อจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพสู่สากล บนรากฐานความเป็นไทย ภายในปี 2564"
 
ปรัชญา
                "การศึกษาก้าวล้ำ   คุณธรรมนำชีวิต"